Účast školy v projektech

 Projekt OP VVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000196

Rozvoj inkluzivního vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí a sdílení zkušeností s dalšími pražskými ZŠ

1.9. 2016 – 31.8.2019 

 Projekt (v rámci téma 2 výzvy) rozvíjí schopnost ZŠ Lyčkovo nám. vzdělávat všechny žáky společně, inkluzivně a kvalitně a reaguje tak na různorodou skladbu žáků. Těchto cílů dosahuje skrze spolupráci s partnerem (Člověk v tísni, o.p.s.) na mentoringu a doučování a skrze posílení lidských kapacit ve škole, zavedením nových podpůrných opatření, vzděláváním a provázením pedagogů. Osvědčené inkluzivní metody a praxi sdílí projekt s dalšími pražskými ZŠ, čímž přispívá k jejich transformaci k inkluzi.

  

Projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/36280

Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.7. 2013 – 28.2.2015

 1. Rozšíření doplňkový aktivit školy k dětem se SVP, které individuální podporu školy z finančních a personálních důvodů neměly. o této doby byla škola schopna nabízet pouze nápravné aktivity integrovaným dětem na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny.
 2. Vytvoření modelu širší péče o děti se SVP, který zabezpečí větší individualizaci ve vzdělávání dětí a tím zlepší jejich výsledky ve vzdělávání.
 3. Vzdělávání učitelů školy v oblasti vzdělávání žáků se SVP.

 

 

V projektovém období 2004 - 2008  jsme byly partnery 6 projektů, které byly podpořeny z Evropského sociálního fondu.

 1. Spolupráce a inspirace, PAU, o.s.

  Cílem projektu je zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a řídích pracovníků úplných základních škol v Praze v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí, se zřetelem na realizaci kurikulární reformy školství v ČR v oblasti implementace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol.

 2. Rozlety, Nová škola, o.p.s

  Cílem projektu je zvýšení šancí dětí pocházejících ze znevýhodňujícího prostředí na dokončení základního a poté i středoškolského vzdělání a navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Výsledkem partnerství bude společný plán rozvoje dlouhodobé spolupráce mezi žadatelem a partnerem.

 3. Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní komunity, Nová škola, o.p.s

  Cílem projektu je podpoření procesu přeměny základních škol na centra místní komunity a zkvalitnění systému jejich nabídky celoživotního vzdělávání místním občanům a navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Výsledkem partnerství bude společný plán rozvoje dlouhodobé spolupráce mezi žadatelem a partnerem.

 4. Politeia - kořeny evropské demokracie, občanské sdružení GEMINI

  Cílem projektu je:

  - podporou zavádění konkrétních demokratických nástrojů do života školy (jako jeden ze zastřešujících nástrojů vnímáme školní parlament)

  - podporou rozvíjení vhodných vzdělávacích strategií učitele, posilujících demokratické klima ve třídě a to jak v různých předmětech, tak v rámci třídnických hodin

  - podporou projektového učení, které nabízí dětem přímou zkušenost a propojuje teorii s praxí

 5. Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol, Základní škola, Praha 8, Zenklova 52,

  Hlavní cíl projektu:

  Projekt podporuje realizaci vývoje školních vzdělávacích programů se zaměřením na tvorbu ŠVP ZŠ.
  Jde o vytvoření školních vzdělávacích modulů , které se budou aplikovat na 2.stupni pražských ZŠ.
  Jednalo by se v prvém roce o jejich přípravu, realizaci a v druhém roce o jejich aplikaci na 2.stupeň základní školy a ověření.

  Jejich cílem je zkvalitňování výuky cizích jazyků a zvyšování informační gramotnosti za využití učebny o 25 počítačích s dataprojektorem z důvodu zajištění výuky pro celou třídou.

 6. Prací za integrací, občanské sdružení Step by step

  Cíle projektu

  Na konci projektu bude mít 15 lidí ze specifické skupiny obyvatelstva ohrožené sociální exkluzí trvalé a udržitelné pracovní místo, kde v tu dobu již budou pracovat 18 měsíců. Lidé, pro které je projekt určen, získají a rozvinou své klíčové znalosti, dovednosti a schopnosti, které jim umožní sociální a pracovní začlenění.

Kalendář akcí

Úterý 20.11.2018

Národní muzeum + výstava 100 let republiky

09:00 - 12:00 (3. B)
Středa 21.11.2018

4.C: Výuka dopravní výchovy v učebně doprav. hřiště Prahy 8.

10:00 - 13:00 (4. C)
Předpokládaný návrat do školy kolem 13.h! ČJ, matematiku a průkazku na MHD s sebou.
Čtvrtek 22.11.2018

Dopravní hřiště

08:00 - 11:40 (4. D)
Ve čtvrtek jdeme s dětmi na dopravní hřiště, které je v areálu ZŠ Glowackého, Praha 8. Tato hodina bude teoretická, ale je možnost i praxe (dle znalostí a schopností skupiny - vyhodnotí daní školitelé). Proto s sebou: přezůvky, pití, svačinu, cyklistickou helmu lze půjčit na místě (lepší mít vlastní). 
Pátek 23.11.2018

Příprava těsta na perníčky

08:00 - 11:40 (3. B)
Sobota 24.11.2018
Neděle 25.11.2018
Pondělí 26.11.2018
Všechny akce >