Školné družina a klub pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. n a    o b d o b í   od 1. 9. 2018  do 31. 8. 2019 takto:  

 

 

Měsíční úplata

Školní družina

250,-Kč

Školní klub

100,-Kč

 

Úplata se hradí složenkou či bezhotovostně na účet školy 34237-081/0100. V případě bezhotovostní platby je nutné informovat vedení základní a mateřské školy pro přidělení variabilního symbolu.

 

 Podle § 11 odst. 3 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

 c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

O prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

Přiložené soubory:

Kalendář akcí

Sobota 14.12.2019
Neděle 15.12.2019
Pondělí 16.12.2019
Úterý 17.12.2019
Středa 18.12.2019
Čtvrtek 19.12.2019
Pátek 20.12.2019
Všechny akce >