Mluvme spolu - vyhodnocení projektu

Vážení kolegové, rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám oznámit, že projekt “Mluvme spolu”, který byl podpořen z programu Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání, pomalu končí a my bychom se s Vámi nyní rádi podělili o výsledky a výstupy tohoto projektu.

Projekt “Mluvme spolu” byl realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018. Cílem projektu bylo zvýšit úroveň komunikačních dovedností v cizích jazycích u žáků školy prostřednictvím zavádění nových, alternativních či inovativních metod do výuky. V rámci tohoto projektu absolvovali 3 učitelé cizích jazyků metodické kurzy v Itálii, Maltě a Španělsku, kde získali nové znalosti a dovednosti. Zapojení učitelé po svém návratu následně aplikovali získané znalosti a dovednosti v rámci své výuky a taktéž šířili své zkušenosti formou workshopů mezi ostatní pedagogické pracovníky školy.

Učitelé si po svém návratu metodické kurzy velmi chválili a to z hlediska přínosu pro jejich profesní kariéru. V hodnocení uváděli, že je obohatil a kurzy obohatily jejich portfolio o mnoho zajímavých aktivit, které mohou využívat ve svých hodinách. Učitelé rovněž zmínili to, že díky kurzu mohli potkat kolegy ze zahraničí, popovídat si o rozdílech ve výukových přístupech, rozdílech ve vzdělávacím systému dané země, sdílet své zkušenosti a v neposlední řadě sdílet kontakty pro případnou budoucí spolupráci. Naše škola velmi ocenila financování výjezdu programem Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání, jehož výše pokryla veškeré náklady spojené s účastí na zahraničních metodických kurzech. Bez této podpory by naši pedagogové nemohli získávat nové zkušenosti v zahraničí.

Hodnocení celého projektu proběhlo na přelomu listopadu a prosince. Žáci při závěrečném sebehodnocení komunikačních dovedností, které obsahovalo hodnocení dovedností ve výslovnosti, plynulé řeči, porozumění, schopnosti interagovat v rozhovoru, motivaci učit se cizí jazyky a atmosféru při výuce, uvedli že cítí určitě zlepšení ve svých komunikačních dovednostech v cizích jazycích. Ze sebehodnocení rovněž vyšlo najevo, že žáky baví učit se cizí jazyky, mají k tomu nezanedbatelnou motivaci a  při výuce vnímají pozitivní atmosféru, která výuku podporuje.

Závěrečné hodnocení ze strany zapojených učitelů bylo velmi komplexní a hodnotilo celý projekt, implementaci nových metod, úroveň komunikačních dovedností žáků, jejich motivaci, atmosféru při vyučování a profesní přínos. Z tohoto hodnocení vyplynulo, že jednotlivým učitelům zavádění nových výukových metod, z větší části, obohatilo výuku, napomohlo k aktivní účasti žáků ve výuce, metody jim částečně pomohly naplňovat cíle a zlepšovat komunikační dovednosti a motivaci žáků i atmosféru při vyučování. Učitelé rovněž zmínili, že bylo obtížné hodnotit přínos jednotlivých realizovaných aktivit na komunikační dovednosti žáků a určit, zda pouze ony metody mají přínos na zlepšení. Učitelé ale potvrdili, že osvojené metody jim sloužily jako metody doplňkové, které společně s výukou klasickou pomáhají učiteli uchopit učivo komplexněji.

Co se týká profesního růstu učitelů, měla pro ně účast na metodickém kurzu a samotná realizace projektu značný přínos. Nejen, že si učitelé vyzkoušeli nové metody a formy výuky, ale také si rozšířili své portfolio aktivit a jsou více motivováni pracovat s novými metodami výuky, které pomohou jejich žákům zlepšovat znalosti a dovednosti v cizích jazycích.  

Hmatatelným výstupem projektu je portfolio aktivit, které vytvořili zapojení učitelé. Jedná se o aktivity, které učitelé využívali v hodinách výuky a díky nim zlepšovali a zatraktivňovali svou výuku. Aktivity jsou volně dostupné na webových stránkách projektu “Mluvme spolu” (http://mluvmespolu.zs-ln-erasmus.cz/index.php/aktivity/) a mohou je tak využívat i jiní učitelé.

Z celkového hodnocení projektu je zřejmé, že metody, které učitelé zaváděli do výuky, mají určitý přínos na výuku a hrají v ní tedy důležitou roli. Jsou moderní, soustředí se na spolupráci, jsou vstřícné k používání informačních technologií a zejména přispívají k pozitivní atmosféře v hodinách, motivují žáky učit se a přispívají tak k rychlejšímu osvojení si cizího jazyka. Nabízejí tedy přesně to, co si dnešní doba žádá. Inovativní metody mají bezesporu ve výuce cizích jazyků své místo, svým charakterem obohacují klasické výukové metody. Jako ideální se jeví propojení klasických metod s těmi novými, inovativními, nebo alespoň s některými prvky těchto výukových metod.

Jsme velice rádi, že jsme mohli realizovat projekt “Mluvme spolu”, který umožnil zvýšit odborné kompetence našich učitelů cizích jazyků, a také umožnil postupně zavádět do výuky inovativní metody, které i nadále budou obohacovat výuku cizích jazyků a pomohou žáků v osvojování si cizích jazyků.

Projekt „Mluvme spolu” je financován z prostředků evropského vzdělávacího programu Erasmus+: KA1 - Školní vzdělávání a bez jeho podpory bychom tento projekt nemohli realizovat.

Kalendář akcí

Čtvrtek 9.7.2020
Pátek 10.7.2020
Sobota 11.7.2020
Neděle 12.7.2020
Pondělí 13.7.2020
Úterý 14.7.2020
Středa 15.7.2020
Všechny akce >