Charakteristika mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA
Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín,186 00
Tel: 221 779 674
Pernerova 29, Praha 8 - Karlín, 186 00
Tel: 222 310 382
Mgr. Jan Korda, ředitel školy
Petra Motyčková, zástupkyně ředitele pro MŠ
Spoluautoři a realizátoři programu:učitelky MŠ Lyčkovo náměstí a Pernerova
Zřizovatel školy: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 35,180 48 Praha 8 

 

Mateřská škola sídlí v secesní budově Základní a mateřské školy na Lyčkově náměstí a od ledna 2016 také v budově Základní a mateřské školy Pernerova. Od 1. července 2001 je součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Celková kapacita MŠ v 6 třídách (2 třídy na Lyčkově náměstí a 4 třídy v Pernerově ulici) 142 dětí. Součástí budovy MŠ na Lyčkově náměstí je školní kuchyně s jídelnou, která připravuje jídlo pro děti z Fialové a Bílé třídy. Pro děti z budovy ZŠ a MŠ Pernerova 29 připravuje a dováží jídlo firma Česká jídelna www.ceskajidelna.cz.

Projekt „ Škola podporující zdraví“

Mateřská škola směřuje svou každodenní činností k zařazení do sítě mateřských škol podporujících zdraví. Filozofií programu je podpora zdraví, společná všem oblastem péče o zdraví dítěte, tvořivost a aktivní přístup k praktickým dovednostem.

Filosofie mateřské školy

Od  1. 9. 2017 MŠ pracuje podle modelového projektu pro podporu zdraví v mateřských školách (Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole). Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Stěžejním cílem programu „Škola podporující zdraví“ a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Projekt zdravá mateřská škola chce přispívat:

-        k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a psychickou pohodu dítěte při jeho každodenním pobytu v mateřské škole

-        k výchově ke zdravému životnímu stylu formou prožitkového učení

-        k seznamování dětí s návyky a dovednostmi zdravého životního stylu

-        k odolnosti vůči stresům a zdraví škodícím vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví)

-        k podpoře samostatnosti dětí, zařazování činností na zvládnutí sebeobsluhy, komunikace a posilování sebevědomí dítěte

-        k zařazování činností, které u dětí záměrně podporují vzájemnou spolupráci nejen na třídách, ale i mezi třídami a budovami navzájem

Vytváření podnětného prostředí je jednou ze zásad ZMŠ. Vybavení tříd je podnětné a estetické, umožňuje dětem všech věkových kategorií všestranný a individuální rozvoj. Děti jsou rozděleny do tříd tak, aby v každé třídě byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Věkově smíšené třídy umožňují dětem realizovat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na věk.  Každá třída je označená barvou a ty jsou ve vzájemném propojení využity pro vytvoření orientačního systému v obou budovách školy. Ve třídách jsou vytvořeny herní koutky, které umožňují dětem maximální individuální rozvoj. Výchovně vzdělávací činnosti ve třídách realizujeme globálně, vzdělávací oblasti vzájemně propojujeme. Děti se učí spoluvytvářet a respektovat třídní pravidla soužití.

Kalendář akcí

Středa 19.2.2020

Bilá-předškoláci Divadlo MINOR

08:45 - 12:00 (Mateřská škola)
Představení v divadle - MINOR "MALÁ ČARODEJNICE" S sebou: oblečení do divadla a batoh s pitím Odchod: 8:45h Návrat:oběd ve 12h   Děkujeme za spolupráci

Testy školní zralosti - Předškoláci.

09:00 - 11:00 (Červená)
Testy školní zralosti u Předškoláků. Prosíme rodiče o přítomnost dětí v tento den. Budeme potřebovat podepsaný souhlas k vyšetření vašeho dítěte. Konzultace s rodiči, a p.psycholožkou budou probíhat v odpoledních hodinách v jídelně od 14-17h.

Žlutá třída

10:00 - 11:00 (Žlutá)
Sokolovna Libeň, oběd ve 12h,

Modrá třída-divadlo Minor (předškoláci) Malá čarodějnice

10:00 - 11:00 (Modrá)

Zelená: Testy školní zralosti

10:00 - 12:00 (Zelená)
Testy školní zralosti u předškoláků. Děkujeme za přítomnost vašich dětí , budeme potřebovat Váš souhlas k vyšetření vašeho dítětě. Konzultační hodiny s rodiči a paní psycholožkou budou probýhat v odpoledních hodinách v jídelně od 14h do 17h. Zapište se prosím do tabulky, kterou naleznete na nástěnce u vhodových dvěří do MŠ.
Čtvrtek 20.2.2020
Pátek 21.2.2020
Sobota 22.2.2020
Neděle 23.2.2020
Pondělí 24.2.2020
Úterý 25.2.2020
Všechny akce >